شما با بررسی و تجزیه و تحلیل تاریکی نمی توانید به روشنایی برسید - وین دایر - کتاب صوتی متعادل بودن

شما با بررسی و تجزیه و تحلیل تاریکی نمی توانید به روشنایی برسید - وین دایر - کتاب صوتی متعادل بودن

شما با بررسی و تجزیه و تحلیل تاریکی نمی توانید  به روشنایی برسید

 

وین دایر

 

کتاب صوتی متعادل بودن

 

و موضوع این فصل اینکه بین آرمان خود برای رسیدن به نعمت و رفاه با عادتهای فقیرانه خود هماهنگی ایجاد کنید.

در ابتدا دو جمله بیان می کنم، یک از ارنست هولمزکه می گوید:

خداوند اراده کرده است که ما همه چیز داشته باشیم. وقتی زندگی را توصیف می کنیم، از قانون خداوند در مورد فراوانی و نعمت پیروی می کنیم، اما ما فقط زمانی این کار را می کنیم که متوجه شویم نعمت به اندازه کافی برای همه وجود دارد، فقط آنگاه که یقین می کنیم تمام نعمت های خدا مانند هوا و نور خورشید به اندازه کافی و به طور رایگان همه جا هست...» 

 

و دیگری از آین رند:

«هر انسانی می تواند تا جایی که می تواند یا تا جای که مایل است رشد کند، اما فقط میزان فکر اوست که تعیین می کند تا کجا رشد کند.» 

 

اگر قرار باشد در پی نور باشید، تنها چیزی که یقیناً از آن پرهیز می کنید تاریکی خواهد بود. یقیناً می دانید که صرف وقت برای تجزیه و تحلیل نقاط تاریک و پرسه زدن با چشم بسته در تاریکی، راه خوبی برای پیدا کردن و درک روشنایی نیست. حال کلمات نور و تاریکی را در این مثال با کلمات فراوانی و کمبود عوض کنید، همان منطق اینجا کاربرد دارد. شما نمی‌توانید با تجزیه و تحلیل و بررسی کمبودها و با پرسه زدن به دنبال آن، فراوانی را پیدا کنید. با این حال، اغلب به همین دلیل است که بین آرزوی خود برای رسیدن به نعمت و فراوانی و فقدان آن در زندگی خود ناهماهنگی می بینیم. 

 

نکته ای را که ارنست هولمز در عبارت آغازین این فصل اشاره می کند را مرور کنید:«وقتی زندگی را توصیف می کنیم از قانون خداوند در مورد فراوانی و نعمت پیروی می کنیم » به این نکته به عنوان یک مثال معتبر و قانونی از سوی خداست، و به عنوان یک قانون فکر کنید. حتی پل قدیس معتقد است:« خداوند قادر است تا از هر نعمتی به قدر کافی به شما ارائه کند.» من نتیجه گیری می کنم که نعمت و رفاه همیشه وجود دارد، زیرا این وصف همان خدایی است که ما از او هستیم و او منشأ ماست. اگر منشا ما از نعمت های بی کران باشد پس باید همان گونه باشیم که منشأ ماست و ما از آنجا پدید آمده ایم.

 

به خاطر محل تولد شما یا وضعیت مالی والدین شما یا شرایط اقتصادی شما نیست که مسئله کمبود به وجود آمده است. مسئله کمبود به دلیل این حقیقت ساده است که باور خود را از اتصال اولیه خود به نعمتهای بی کران از دست داده اید و شروع به زندگی با کمبودها و تحلیل آن کرده اید، که با تاریکی در اولین پاراگراف این فصل معادل است. توصیه می کنم باور خود را متحول ساخته و به تحلیل واقعیت نعمتها پرداخته و این عدم هماهنگی را که بین خواست و آرمان شما و نحوه زندگی شماست، اصلاح کنید.

 

 کتاب صوتی زندگیتان را با افکارتان خلق کنید - وین دایر

کتاب صوتی ماندن در مسیر - وین دایر

کتاب صوتی متعادل بودن - وین دایر

کتاب صوتی روابط عاشقانه برقرار کنید - وین دایر

کتاب صوتی 101 روش برای تغییر زندگیتان - وین دایر

ویدئوی10 قانون موفقیت وین دایر

کاری جدید از شادن پژواک

 

          

اشتراک گذاری:

پیامها